PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN jest największą polską firmą pod względem przychodów i najcenniejszą polską marką. Spółka zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw liczącą blisko 2 700 obiektów działających w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Dzięki konsekwentnie prowadzonym działaniom inwestycyjnym ORLEN realizuje strategię rozwoju w kierunku przekształcania firmy w zintegrowany koncern paliwowo – energetyczny, poprzez budowę nowych segmentów biznesowych jak energetyka i upstream.

PKN ORLEN jest jednym z niewielu polskich pracodawców, którzy otrzymali certyfikat Top Employers Polska 2012 oraz 2013. Badanie Instytutu Corporate Research Foundation (CRF), niezależnej międzynarodowej organizacji odpowiedzialnej za realizację projektów Top Employers potwierdziło, że ORLEN oferuje swoim pracownikom bardzo dobre warunki pracy. Koncern uzyskał szczególnie wysokie wyniki w obszarze świadczeń podstawowych oraz szkoleniach i rozwoju. Koncern jest także wyróżniony tytułem Pracodawca Godny Zaufania.

Strategia HR

WRafał Sekuła 2012 roku PKN ORLEN wdrożył dokument "Polityka zarządzania potencjałem pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN na lata 2013-2017", który będzie wspierał realizację strategii rozwoju PKN ORLEN S.A. w obszarze kadr. Jednym z priorytetów Firmy jest zapewnienie najwyższej jakości standardów zarządzania obszarem HR w całej Grupie Kapitałowej. W roku 2011 audyt rozwiązań HR funkcjonujących w spółkach Grupy Kapitałowej wykazał ich różnorodność. Dlatego, przy opracowywaniu jednolitych rozwiązań HR w całej Grupie ORLEN, do zespołu projektowego włączeni zostali przedstawiciele spółek. Efekt tych prac: „Polityka zarządzania potencjałem pracowników Grupy Kapitałowej PKN ORLEN na lata 2013 – 2017”, skierowany jest głównie do pracowników obszarów HR, jak i Zarządów spółek Grupy Kapitałowej. Stanowi cenne źródło informacji o zadaniach, celach i priorytetach funkcjonowania HR w Koncernie. Polityka obejmuje zasady (rozwiązania) i dobre praktyki w takich obszarach, jak: rekrutacja i adaptacja, ocena kompetencji, szkolenia i rozwój, wynagradzanie, zarządzanie mobilnością pracowników. Wiele z tych elementów już zostało wdrożone, w szczególności w PKN ORLEN, nad kolejnymi trwają prace. Poprzez wprowadzenie w życie Polityki w spółkach Grupy ORLEN wdrożone zostaną rozwiązania i narzędzia HR, które będą wspierać realizację strategii Koncernu, szczególnie w nowych obszarach, takich jak wydobycie i energetyka. Rozwiązania te uwzględniają także wyzwania, jakie stawia przed Koncernem zmieniające się otoczenie zewnętrzne, zwłaszcza w sferze społecznej.

Kierunkami strategicznymi dla rozwoju HR w Grupie ORLEN są:

 

  • kształtowanie  kultury organizacji w oparciu o wartości,
  • budowa nowoczesnej, koncernowej organizacji HR wspierającej menedżerów,
  • wdrażanie najlepszych praktyk, standardów oraz narzędzi HR w Koncernie
  • stały wzrost efektywności i jakości procesów HR w GK.

Polityka, będąc odpowiedzią na oczekiwania biznesu oraz stanowiąc solidne wsparcie dla realizacji celów strategicznych Koncernu, ma za zadanie uporządkować zarządzanie HR w bardzo zróżnicowanej pod względem struktury i rozwiązań kadrowych Grupie ORLEN. Jest zbiorem ogólnych rozwiązań HR dla Grupy Kapitałowej, opartych o najlepsze praktyki rynkowe. Poszczególne rozwiązania w spółkach będą wdrażane zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.

 

Rafał Sekuła, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr