Grupa LOTOS

Grupa LOTOS S.A. jest jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie. Pod względem przychodów ze sprzedaży zajmuje drugie miejsce w grupie największych firm w Polsce oraz szóste wśród największych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa LOTOS zajmuje się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Produkuje i dostarcza m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwo lotnicze oraz ciężki olej opałowy. Specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów. Średnio co trzeci pojazd w Polsce jeździ na paliwie pochodzącym z rafinerii Grupy LOTOS. Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest Polska, ale sprzedaż na rynki zagraniczne sukcesywnie wzrasta. Produkty firmy są eksportowane do 75 krajów na całym świecie.

Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zgodnie ze Statutem prowadzi działalność na terenie Polski oraz za granicą. W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku), wchodzi 17 spółek ze znakiem LOTOS. Dwie z nich mają swoją siedzibę  poza terenem Polski - na Litwie i w Norwegii. W Grupie Kapitałowej LOTOS jest zatrudnionych ponad 5 tys. osób.

Strategia firmy na lata 2011-2015 zakłada umacnianie pozycji Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i efektywnie rozwijającego się podmiotu, który odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a w swojej działalności postępuje zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji nt. firmy na stronie www.lotos.pl

Strategia HR

Joanna TyszkaNajwiększym kapitałem Grupy LOTOS są jej pracownicy.

Firma ukierunkowana jest na ciągły rozwój i podnoszenie swojej wartości, dlatego też opracowano i wdrożono autorski, innowacyjny projekt szkoleniowo-rozwojowy o nazwie Akademia LOTOS. Celem Akademii jest wszechstronne rozwijanie kompetencji pracowników, identyfikowanie i rozwój talentów, rozpowszechnianie wiedzy eksperckiej oraz budowanie kultury sprzyjającej wzrostowi poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników. Dzięki działaniom realizowanym w ramach Akademii LOTOS zbudowano kulturę dzielenia się wiedzą, stworzono program adaptacyjny, system certyfikowania szkoleń w obszarze produkcji, cykl szkoleniowy „W drodze do doskonałości”, zaangażowano w procesy rozwoju doświadczonych pracowników w wieku 50+. Akademia LOTOS inicjuje i prowadzi programy talentowe, dedykowane różnym grupom pracowników, m.in.: Program Lider, Program Mistrz, Akademia Menedżera, Program Rozwoju Kompetencji Zarządczych Pracowników Służb Technicznych oraz Program Sukcesji Grupy Kapitałowej LOTOS. Ten kompleksowy system rozwoju pracowników przybliża Grupę LOTOS do miana Organizacji Uczącej się.

Grupa LOTOS w sposób ciągły doskonali narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim, m.in. wdrożono system e-rekrutacji, który zapewnił podniesienie i ujednolicenie standardów rekrutacyjnych w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz udoskonalono system okresowych ocen pracowników (SOOP) poprzez opracowanie wspólnego Modelu kompetencji i powiązanej z nim Mapy Stanowisk we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS. Przygotowany model określa wymogi kompetencyjne dla wszystkich stanowisk funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, które stanowią kryteria oceny zatrudnionych pracowników oraz kryteria rekrutacji potencjalnych pracowników. Ponadto proces ZZL w całej Grupie Kapitałowej LOTOS zostanie w 2014 r. usprawniony przez wdrożenie nowego systemu informatycznego bazującego na systemie SAP oraz dedykowanego rozwiązania portalowego związanego z samoobsługą pracowniczą i menedżerską.

Grupa LOTOS, jako członek United Nations Global Compact – organizacji powołanej do propagowania standardów społecznej odpowiedzialności w firmach na całym świecie, przestrzega zasad odnoszących się do każdej strefy życia społecznego. LOTOS współpracuje ze szkołami wyższymi, w celu promowania wśród studentów kierunków studiów związanych z branżą, prowadzi wspólnie ze środowiskiem uczelnianym prace naukowo-badawczo-rozwojowe, dofinansowuje najlepszych studentów i doktorantów w ramach programu „Stypendysta LOTOSU”, realizuje praktyki i staże studenckie, współpracuje ze szkołami średnimi w zakresie rozwijania wśród młodzieży zainteresowania branżą petrochemiczną.

Grupa LOTOS jest postrzegana  jako solidny i ceniony pracodawca, o czym świadczą przyznane w ostatnich latach nagrody i wyróżnienia:

  • Rok 2012 - III miejsce w kategorii „Energetyka, paliwa, gaz” w badaniu „Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów” przeprowadzonym przez Antal International i Business Center Club.
  • Rok 2011 - Bursztynowa Statuetka  za działalność na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w Konkursie Lider ZZL organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
  • Rok 2011 - laureat XVIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” - wpis na tzw. Złotą Listę Pracodawców.
  • Rok 2010 -  tytuł  Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Złota Statuetka za wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi w Konkursie Lider ZZL organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
  • Rok 2013 -  po raz drugi tytuł  Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Złota Statuetka za całokształt działań we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi w Konkursie Lider ZZL organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Joanna Tyszka, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi